10,15,8,14,13,10,10
100%

97

จำนวนโรงเรียน
3,5,6,16,8,10,6
100%

13,754

นักเรียน [2566]
12,6,9,23,14,10,17
100%

777

จำนวนครู
12,6,9,23,14,10,13
100%

68

บุคลากรเขต

จำนวนโรงเรียนแยกตามอำเภอ
จำนวนนักเรียนแยกตามอำเภอ

ผล ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่
วิชา
ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
เขตพื้นที่
สพฐ.
สูง/ต่ำ
ประเทศ
สูงต่ำ
2562
2561
เพิ่มลด
1  ภาษาไทย 0.00 47.95 -47.95 49.07 -49.07 0.00 0.00 0.00
2  ภาษาอังกฤษ 0.00 30.86 -30.86 34.42 -34.42 0.00 0.00 0.00
3  คณิตศาสตร์ 0.00 31.60 -31.60 32.90 -32.90 0.00 0.00 0.00
4  วิทยาศาสตร์ 0.00 34.30 -34.30 35.55 -35.55 0.00 0.00 0.00
รวมเฉลี่ย 0.00 36.18 -36.18 37.99 -37.99 0.00 0.00 0.00
ผล ONET ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 3
ที่
วิชา
ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
เขตพื้นที่
สพฐ.
สูง/ต่ำ
ประเทศ
สูงต่ำ
2562
2561
เพิ่มลด
1  ภาษาไทย 0.00 55.91 -55.91 55.14 -55.14 0.00 0.00 0.00
2  ภาษาอังกฤษ 0.00 32.96 -32.96 33.25 -33.25 0.00 0.00 0.00
3  คณิตศาสตร์ 0.00 26.96 -26.96 26.73 -26.73 0.00 0.00 0.00
4  วิทยาศาสตร์ 0.00 30.22 -30.22 30.07 -30.07 0.00 0.00 0.00
รวมเฉลี่ย 0.00 36.51 -36.51 36.30 -36.30 0.00 0.00 0.00

GOOGLE MAP

โรงเรียนคุณภาพตำบล